Retourneren:

1. Het aanbod houdt een zichttermijn van 14 dagen in, ingaande de dag na ontvangst door of namens de
afnemer.

2. Tijdens de zichttermijn heeft afnemer een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige
verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen
goederen te retourneren. Dit echter pas na schriftelijke melding hiervan bij Zuidewind Fietsaccuservice.

3. Tijdens de zichttermijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product
wenst te behouden. Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren in de originele, ongeschonden staat en in de originele verpakking aan Zuidewind Fietsaccuservice
retourneren, e.e.a. conform de door Zuidewind Fietsaccuservice verstrekte instructies.

4. Het product dient zonder zichtbare gebruikssporen cq. ernstige beschadigingen en voorzien van de eventuele
garantiestickers van Zuidewind Fietsaccuservice te worden geretourneerd. Indien hieraan niet wordt voldaan behoudt
Zuidewind Fietsaccuservice zich het recht voor de retourzending niet te accepteren.

5. De verzendkosten voor retourneringen zijn voor rekening van de afnemer.

6. Bij vooruitbetaling zal Zuidewind Fietsaccuservice het aankoopbedrag binnen 30 dagen na de geautoriseerde retourzending,
herroeping of annulering terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending

Klachtenregeling:

1. In voorkomend geval dat de afnemer niet tevreden is over een geleverd product of uitvoering van de
overeenkomst kan de afnemer een klacht indienen. Klachten dienen binnen 14 dagen, duidelijk en volledig
omschreven schriftelijk worden gemeld bij Zuidewind Fietsaccuservice, bij voorkeur per mail.

2. Zuidewind Fietsaccuservice zal binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst op de klacht reageren. Mocht de behandeling van de klacht
meer tijd in beslag nemen zal Zuidewind Fietsaccuservice de afnemer hiervan binnen deze 14 dagen op de hoogte stellen.

Voor de volledige condities zie de algemene voorwaarden op onze site

×