Levering en uitvoering:

1. Zuidewind Fietsaccuservice zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten en staat ervoor in dat deze voldoen aan de
overeenkomst.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Zuidewind Fietsaccuservice kenbaar heeft gemaakt.

3. Zuidewind Fietsaccuservice streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 3 tot 5 dagen te leveren met inachtneming van
hetgeen hierover in artikel 4 is gesteld. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen worden geleverd, tenzij anders
overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand na plaatsing van de bestelling bericht. De
afnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. In dit geval zal Zuidewind Fietsaccuservice het reeds door
afnemer betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij Zuidewind Fietsaccuservice. Vanaf het moment van aflevering gaat dit risico over op de afnemer.

Voor de volledige condities zie de algemene voorwaarden op onze site

×